Новости и Соопштенија

ПРИЈАВА ЗА КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУД

 
 
Picture of Елеонора А.
ПРИЈАВА ЗА КОЛОКВИУМ / ПРИЈАВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУД
by Елеонора А. - Thursday, 20 February 2020, 11:24 AM
 


ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Сите студенти, задолжително пред полагање на колоквиум, потребно е да пополнат пријава за колоквиум со доставена уплатница од 620 денари.

За секој наставен предмет кој ќе го слушаат во текот на семестарот, потребно е да пополнат пријава за изработка на семинарски труд со доставена уплатница од 620 денари и прилог од изработениот семинарски труд. Без пополнета пријава за семинарски труд, не може да се оформи оценка за положен испит.

За вонредните студентит кои сакаат да полагаат преку колоквиуми, важи горенаведеното.

Студентите кои одат директно на испит, потребно е да пополнат пријава за изработка на семенарки труд  со приложена уплатница во изност од 620 денари. Во спротивно, студентите без  пополнета пријава, приложена уплатница  и  доставен примерок од семинарски труд нема да можат за земат завршна оценка по предметот.

Дбивањето на завршна оценка е во согласност со принципите за добивање завршна оценка, а согласно акредитираните студиски програми. Вредноста на средствата кои треба да се уплатат се во согласност со правилникот за висина на надоместоците и административните услуги за прв и втор циклус на студии на МИТ Уиниверзитет.

МИТ Универзитет - Скопје