Новости и Соопштенија

Конкурс за избор на асистент и помлад лектор

 
 
Picture of Admin User
Конкурс за избор на асистент и помлад лектор
by Admin User - Wednesday, 6 May 2009, 10:26 AM
 
Врз основа на членовите 64 став 3 алинеа 7,а во согласност со член 122, 124,129 и 130 од Законот за високото образование, МИТ Универзитет, распишува

К О Н К У Р С
За избор на асистент и помлад лектор

MИT Универзитет распишува конкурс за прием на асистент и помлад лектор:


1. Асистент по група предмети по гастрономија - 1 извршител

2. Помлад лектор по англиски и албански јазик 1 извршител


Критериуми за избор:

  1. Кандидатите за избор во асистентски звања, треба да имаат завршено високо образование во научната област во која се врши изборот и да ги исполнуваат останатите услови наведени во членовите 122, 124, 129 и 130 од Законот за високо образование.
  2. Кандидатите освен општите услови согласно Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и посебните услови од Законот за високо образование и тоа:
  • Сите кандидати треба да имаат способност за работа во високо мотивирана и динамична околина, со желба за понатамошно лично и професионално усовршување.

Конкурсот трае 8 (осум) дена од
денот на објавувањето.

Кандидатите треба да достават кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на следнава е-mail адреса: careers@mit.edu.mk

На интервју ќе бидат повикани само потенцијалните кандидати кои ќе влезат во потесниот избор.

МИТ Универзитет Скопје